VEDTEKTER FOR MALURTAASEN VEL

Gjeldende fra 1. januar 1980

Vedtatt på årsmøtet 14. mars 1980 med endringer, sist vedtatt på årsmøtet 20. april 2007.

§ 1. Formål
Malurtaasen Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

Det representerer beboerne overfor kommunen og er deres talerør utad i saker som vedrører områdets og beboernes interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører vellet og dets nærliggende område. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

§ 2. Medlemskap og stemmerett
Alle myndige beboere, forretninger og firmaer innen velområdet kan være medlemmer av vellet. Firmaer og forretninger betaler kontingent etter det antall tomter (parseller) de disponerer.

På medlemsmøter og årsmøter har alle medlemmer som har betalt kontingent, stemmerett.
Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid fatter vedtak om.
Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingent innen utgangen av året, strykes som medlem.

§ 3. Regnskap og regnskapsår
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges frem for årsmøtet.

§ 4. Årsmøtet
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned.

Dagsorden og innkalling til årsmøtet sendes alle husstander, firmaer og forretninger i velområdet senest 14 dager før årsmøtet. Styrets beretning, regnskap, budsjettforslag og innkomne forslag skal i tillegg sendes vellets medlemmer. 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen skjer på samme måte som ordinære årsmøter.

Saker som ett eller flere medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 6 uker før møtedagen.

Årsmøtet ledes av lederen, eller i dennes fravær av nestleder, og skal behandle følgende saker:
- Styrets beretning
- Regnskap
- Innkomne forslag
- Kontingent
- Budsjett
- Valg 

To medlemmer velges til å underskrive protokollen. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og vedtak – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om valg eller avstemning skal være skriftlig. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 

Årsmøtet velger:

Leder velges særskilt med funksjonstid 2 år.
4 styremedlemmer med funksjonstid 2 år.
3 varamedlemmer med funksjonstid 1 år.
1 revisor og 1 vararevisor med funksjonstid 1 år.
3 medlemmer til valgkomite. Leder velges særskilt. Funksjonstid 1 år.

Valget ledes av valgkomiteen. Styret foreslår kandidater til ny valgkomite. 

§ 5. Styret
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer, veisjef, sekretær og styremedlem. Alle styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøter. Styret kan fritt nedsette komiteer til å ta seg av spesielle saker.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller ved dennes forfall, nestlederen, samt minst to øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens/nestlederens stemme avgjørende.

Lederen innkaller til styremøte. Styremøte kan også innkalles av to styremedlemmer i fellesskap. Styret fører protokoll over sine forhandlinger, som legges frem ved årsmøtet.

Vellet forpliktes av lederen (ved dennes forfall av nestlederen) og en av de øvrige styremedlemmene. 

§ 6. Medlemsmøter
Styret kan arrangere møter når det foreligger saker som beboerne bør informeres om, og når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et større forum for å høre beboernes syn, eller når kommunen sender saker til uttalelse. 

Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

Styret kan arrangere tilstelninger som fremmer samhold og godt bomiljø.

§ 7. Samarbeide med andre
Vellet opprettholder nær og jevnlig kontakt med kommunale organer. Lederen eller av styret bemyndiget, må delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir avholdt for å være kjent med de saker og de planer som berører vellets interesseområde.

Saker som forelegges vellene i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vellene, behandles i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i avtalen. 

For de saker som berører flere vel og som er forelagt vellet av Velforbundet eller av kommunen, sendes gjenpart av eventuell korrespondanse eller utskrift av møteprotokollen til disse.

Vellet samarbeider med andre vel om saker av felles interesse og bør også arbeide for et godt forhold til foreninger og organisasjoner i området og eventuelt koordinere aktiviteter. Vellet kan også ivareta andre foreningers eller organisasjoners interesser overfor kommune, fylke eller stat.

§ 8. Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan bare foretas på årsmøtet. Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest to måneder før årsmøtet og kunngjøres sammen med innkallingen til dette.

Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10 % av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelsen, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte. Orientering om vedtektsendringer skal sendes Bærum Velforbund.

§ 9. Æresmedlemmer
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret, utnevne æresmedlemmer.

§10. Oppløsning
Oppløsning av vellet eller sammenslutning med andre vel, krever 2/3 flertall på 2 ordinære årsmøter. 

Forslag om oppløsning eller sammenslutning med andre vel behandles ellers i henhold til bestemmelsen i § 8.

Eventuelle midler vellet rår over, skal også fordeles på samme måte. 

Bærum Velforbund inviteres til et slikt møte.